O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Výroba

  Portfolio výroby představují oceli hlubokotažné a elektrotechnické, ale také pozinkovaná zemnící páska a drát Výroba
 • Banner

  Historie společnosti

  Datum vzniku společnosti: 1995 Historie společnosti
 • Banner

  Certifikáty

  pro systémy managementu kvality dle EN ISO 9001:2008 Certifikáty
 • Banner

  Politika IMS

  Politika integrovaného systému řízení (IMS) Politika IMS

Politika IMS

ikon→  ve formátu .pdf

Politika integrovaného systému řízení (IMS) v Liberty Ostrava a.s., Liberty Tubular Products Ostrava a.s., Liberty Distribution Solutions Czech Republic s.r.o., Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. Liberty Technotron s.r.o. a TAMEH Czech s.r.o.

Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Produkce společnosti je tvořena výrobou koksu a koksochemických výrobků, surového železa, plynule litých předlitků, dlouhých a plochých výrobků vč. svodidel, plechů a pásů pro elektrotechniku, za studena válcovaných plechů a pásů z nelegovaných a legovaných ocelí.

Společnost Liberty Tubular Products Ostrava a.s. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a je výrobcem bezešvých a spirálově svařovaných trubek a trubkových výrobků.

Společnost Liberty Distribution Solutions Czech Republic s.r.o. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a zajišťuje činnosti související s výrobou plochých výrobků za studena.

Společnost Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a je výrobcem strojírenských výrobků a odlitků.

Společnost Liberty Technotron s.r.o. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a je výrobcem jader magnetických obvodů.

Společnost TAMEH Czech s.r.o. je 100% dceřinou společností TAMEH Holding sp.z o.o. a je výrobcem energetických médií.

Kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, hospodaření s energií, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a prevence závažných havárií patří k nejvyšším prioritám výše uvedených společností. Jako nedílnou součást systému řízení společnosti zavedly a certifikovaly systém integrovaného řízení dle EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 50001[1] a zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.

K zabezpečení a dalšímu rozvoji IMS se společnosti zavazují:

1. Při dodržování legislativních požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a hospodaření s energií, kterým společnosti v těchto oblastech podléhají, neustálým zlepšováním:

• zvyšovat spokojenost zákazníků a všech zainteresovaných stran s kvalitou poskytovaných výrobků, procesů a služeb;

• rozšiřovat nabídku sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků za dodržení požadované kvality;

• předcházet znečištění a snižovat negativní vlivy naší činnosti na životní prostředí:

-   snižovat množství produkovaných odpadů a maximalizovat využívání vedlejších produktů jako surovin;
-   snižovat množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí, včetně snižování produkce skleníkových plynů;
-   efektivně využívat a snižovat spotřebu surovin a energií;
-   postupně odstraňovat staré ekologické zátěže;

• prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců, životní prostředí a majetek; zvyšovat úroveň ochrany zdraví a pracovního prostředí:

-   pokračovat v realizaci programu „Cesta k nulové úrazovosti“ (JTZ)
-   pokračovat v soustavné analýze rizik souvisejících s technologickými procesy a s provozováním technických zařízení, využívat tyto analýzy při zavádění AM standardů do praxe;
-   minimalizovat počet pracovních úrazů, nemoci z povolání, nehod a havárií.


[1] Certifikace dle EN ISO 50001 v březnu 2016, mimo AM Technotron

• Snižovat finanční náročnost při hospodaření s energií:

-   podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb;
-   podporovat a realizovat návrhy na snižování energetické náročnosti.

2. Komunikovat a spolupracovat s místní správou, veřejností a zákazníky a tím vytvářet dobrou image společností, podávat objektivní informace o aktivitách v oblasti hospodaření s energií a o vlivech společností na životní prostředí a bezpečnost občanů.

3. Motivovat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí, odborné znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, bezpečnosti práce a prevence závažných havárií.

K zajištění Politiky IMS se vedení společností zavazuje:
a) udržovat, rozvíjet a neustále zlepšovat IMS;
b) sledovat vývoj právních a jiných požadavků a vytvářet podmínky pro jejich plnění;
c) rozpracovat Politiku IMS do konkrétních cílů a provádět jejich pravidelné vyhodnocení;
d) pro naplnění záměrů Politiky IMS vytvářet a poskytovat dostatečné materiálové, lidské a finanční zdroje.

Od zaměstnanců se očekává:
a) odpovědný přístup k plnění všech stanovených úkolů;
b) dodržování dokumentovaných postupů a předpisů společností;
c) aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace a kompetencí;
d) hledání možností zlepšování kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snižování energetické náročnosti v rámci svých pracovišť.

Politika IMS 2016

Liberty Newsletter Liberty Newsletter Liberty Newsletter >